2 listopada – dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 110/20
 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2020 roku
dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dzień 2 listopada 2020 r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla wszystkich  pracowników i studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, bez konieczności jego odpracowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor