Nowy podręcznik KPU dla studentów Pielęgniarstwa

Miło nam poinformować, że w grudniu 2020 roku ukazał się podręcznik Propedeutyka symulacji medycznej w pielęgniarstwie pod redakcją pracowników naszej Uczelni: dr Renaty Dziubaszewskiej, mgr Katarzyny Studnickiej oraz dr hab. Danuty Zarzyckiej, prof. KPU.

Publikacja zawiera treści z zakresu symulacji medycznej, z ukierunkowaniem na kształcenie pielęgniarek. Pierwsza część obejmuje najważniejsze elementy symulacji medycznej jako metody dydaktycznej. Natomiast w części drugiej umieszczono przykładowe scenariusze symulacji wykorzystywane w edukacji pielęgniarskiej na pierwszym poziomie kształcenia, tj. licencjackiego. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie cennym źródłem wiedzy w kształceniu metodą symulacji medycznej na kierunku Pielęgniarstwo.

Należy podkreślić wartość merytoryczną publikacji i jej walory dydaktyczne.  Opracowanie to próba syntetycznego, ale wieloaspektowego przedstawienia problemu symulacji medycznej w kształtowaniu pielęgniarskich kompetencji zawodowych. Podjęta problematyka jest aktualna i bardzo istotna z punktu widzenia osiągania efektów uczenia się, zarówno w systemie kształcenia przed-, jak i podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy. Ewolucyjne przedstawienie treści począwszy od uwarunkowań teoretycznych symulacji medycznej, poprzez wskazówki metodyczne do praktycznych przykładów scenariuszy pośredniej i wysokiej wierności stanowić będzie dobry przewodnik dla nauczycieli i instruktorów symulacji medycznej.
dr hab. Mariola Głowacka, prof. ucz.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku


Podręcznik został opracowany w ramach projektu pn. „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0076/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.